จรรยาบรรณธุรกิจ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มี จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานโดยการปรับปรุงจริยธรรมของพนักงานฉบับเดิม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

คำจำกัดความ

ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้กับคำต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ดังนี้

  • "กรรมการ" หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ และในที่นี้ให้หมายรวมถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  • "ผู้บริหาร" หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารพึงประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในฐานะพนักงานคนหนึ่งและพึงรับผิดชอบในผลงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงาน ผู้บริหารพึงเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงาน
  • "พนักงาน" หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ และผู้ร่วมสัญญาที่จะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพมิใช่เกิดจากความรู้ ความสามารถของพนักงานเท่านั้น ความประพฤติ และวิธีการปฏิบัติของพนักงาน ย่อมมีผลกระทบต่อตัวพนักงานต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อบริษัทฯ ด้วย
  • "ผู้มีส่วนได้เสีย" หมายถึง ผู้ถือหุ้น บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • "ลูกค้า" หมายถึง คู่ค้าที่มีอุปการคุณต่อบริษัทฯ ลูกค้าพึงได้รับการบริการที่ดีเพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป
  • "คู่ค้า" หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีกำหนดจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไว้เป็นมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(25 กุมภาพันธ์ 2557)