ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจสีเทา ด้วยเหตุนี้ PPS จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำ ”ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ” เผยแพร่แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปบนเว็ปไซต์ www.pps.co.th สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการทำหน้าที่ของตน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจของบริษัทมีความมั่นใจ ทั้งยังจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and social Responsibility Committee) ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/ 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งกำหนดให้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระอีกอย่างน้อย 1 ท่าน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนพิจารณาข้อกำหนดให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม และติดตามประเมินผลผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากาดำเนินงานของ PPS

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี http://pps.co.th/investor.php

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ http://pps.co.th/investor.php