นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาบริษัทฯให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษัทฯอย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม(Corporate Governance and CSR Committee)ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบทานนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)
    • ยื่นเอกสารขอการรับรองต่อคณะกรรมการ แนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2558 และได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
    • จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  2. ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2558) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ
  3. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลชมเชย บริษัทหลักทรัพย์ MAI
  4. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Sustainability Award 2015
  5. บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2558 CG Scoring ระดับ 5 ดาว
  6. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของ คณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้นโยบายเกียวกับการดูแลกำกับกิจการที่ดี (20 มีนาคม 2560)