นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และมีความมุ่งหวัง ที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

 1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)
  • จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  • ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลใช้บังคับฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 2. ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 3. ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2560 CG Scoring ระดับ 5 ดาว
 5. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 ในงาน SET Sustainability Award 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. ได้รับรางวัล Rising Star ในงาน SET Sustainability Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 8. ได้รับรางวัล Best CEO Awards (CEO of company listed on mai) ในงาน SET Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 9. รางวัล Best Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 10. รางวัล Outstanding Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. CEO of Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2560 จากสภาวิศวกร

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้