คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)

 1. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางให้ สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

 1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
 5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด ชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. ความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมมีความเห็นให้ปรับแก้ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในบางข้อ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น
 2. จัดทำแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดทำ แผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบริษัทฯ รวมถึง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ที่ สอดรับกับแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อสังคมยังได้จัดทำแผนงานต่างๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อาทิ แผนการฝึกอบรมพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ แผนงานการจัดทำระบบ Knowledge Management
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความเสี่ยงด้านคุณภาพควบคู่ ไปกับความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขที่เหมาะสม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดทำแผนลดความ เสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนิน การตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ซึ่งจากการดำเนินงานทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต(นายพงศ์ธร ธาราไชย))
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม