สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2559 ที่ผ่านมา ต้องถือว่าอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นกว่าปี 2558 ด้วยการนำของภาครัฐที่มุ่งที่จะลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรฐกิจในทุกๆด้าน งานก่อสร้างในภาครัฐถือเป็นหัวหอกหลักในการดำเนินการดังกล่าวเเละเป็นที่น่ายินดีที่บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าวเห็นได้จากการที่บริษัทฯได้มีโอกาสในการเข้ารับงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สองในไตรมาสที่สามของปี 2559 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้มองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคงานก่อสร้างที่ชัดเจนขึ้นในภาคเอกชนดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของรายได้ที่เติบโตมากขึ้นกว่าปี 2558

ในปี 2559 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด มหาชน (PPS) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 ในงาน SET Sustainability Awards 2016 รางวัลองค์กรนวัตการยอดเยี่ยมในงาน “ TIM Forum: “องค์กรนวัตกรรม” สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์” เเละรางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งเป็นผลจากการร่วมเเรงร่วมใจกันของ PPS ภายใต้การกำกับดูเเลของคณะกรรมการของบริษัทฯเเละการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ

ในปี 2560 คณะกรรมการจะยังคงยึดมั่นในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเเละบริษัทในกลุ่ม โดยยึดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการกำกับดูเเลกิจการที่ดีเเละมีคุณธรรมที่สอดคล้องไปกับเเผนกลยุทธ์เเละเเผนธุรกิจของฝ่ายจัดการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศ การพัฒนาของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาระบบสารสนเทศเเละการสร้างนวัตกรรม เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง คณะกรรมการจะดำเนินการกำกับดูเเลให้การดำเนินธุรกิจของ PPS ทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นผลดีในอนาคตต่อองค์กร สังคม ประเทศ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เข้ารับมอบใบประกาศรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นผลมาจากการยึดมั่นในการทำธุรกิจของบริษัทฯที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการการทำธุรกิจของบริษัทฯ

ความสำเร็จต่างๆที่ผ่านมาเเละจะก้าวหน้าต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่มจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ เเละการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงานไปสู่ครอบครัวพนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทฯมองว่าธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญ และควรที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย เเละยังจะส่งผลให้ประเทศชาติเเละประชาคมอาเซียนที่เราเป็นส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและจะยึดมั่นในการกำกับดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป