ประวัติบริษัท

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PPS”) ก่อตั้งโดยคุณประสงค์ ธาราไชย (“คุณประสงค์ฯ”) ซึ่งเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษา ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง และคุณสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล (“คุณสัมพันธ์ฯ”) ซึ่งเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งสองท่านได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการที่งานก่อสร้างโครงการต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไปจนถึงโครงการก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรม ปัจจุบันทั้งสองท่านยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารหลักของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ธุรกิจด้านวิศวกรที่ปรึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะงานควบคุมอาคารขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง งานโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างมีจำนวนมากขึ้น บริษัทจึงได้เพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตตามความต้องการของตลาด ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพกว่า 260 คน ให้บริการทางด้านวิศวกรที่ปรึกษาแขนงต่างๆ อาทิเช่น งานโยธา งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเครื่องกล งานระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน เป็นต้น บริษัทมีผลงานจากการเป็นวิศกรที่ปรึกษาให้เป็นที่ประจักษ์มากกว่า 100 โครงการ เช่น โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคารใบหยก 2 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โครงการเซ็นทรัลพระราม 9 โครงการปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเซน เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและมีเป็นเอกลักษณ์ทางวิศวกรรม

ในปี 2533 คุณประสงค์ฯ คุณสัมพันธ์ฯ และเพื่อนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบสถาปัตย์ ได้ร่วมทุนกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด (“PPSD”) ขึ้นมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน รวมไปถึงเป็นให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง โดย PPSD มีผลงานการออกแบบและให้บริการวิศวกรที่ปรึกษามากว่า 90 โครงการ อาทิ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบสำนักงานและอาคารสูง การออกแบบงานสะพาน ทางด่วน และงานโครงสร้างด้านโยธาต่างๆ เป็นต้น เนื่องด้วยการที่บริษัทและ PPSD มีการดำเนินธุรกิจที่เหมือนกันโดยเฉพาะธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการบริหาร บริษัทจึงได้ทยอยซื้อหุ้นสามัญของ PPSD เพื่อจัดโครงสร้างเป็นบริษัทย่อยนับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทถือหุ้น PPSD ในสัดส่วน 99.99% ของทุนชำระแล้วของ PPSD เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มในการเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการวิศวกรรม และถือได้ว่าเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายใหญ่แห่งหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพและมีชื่อเสียง ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400.00 ล้านหุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) และมีทุนชำระแล้วจำนวน 70.00 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280.00 ล้านหุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ออกและเรียกชำระจำนวน 30.00 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120.00 ล้านหุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) บริษัทจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) และยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 25 ปี บริษัทมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้