ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน


ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของตน เป็นไปตามแผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด ให้บริการงานออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบการ

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัดให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทำ Media และสื่อโฆษณาบริการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดทำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ต และอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Application

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ให้บริการ Provision of Project Management And Engineering Consulting Services & Products.

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด (PPSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านวิศวกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD มีคณะกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ
2. นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการ
3. นายทรงพล จารุวิศิษฏ์ กรรมการ
4. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ
5. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดทำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ต่าง ๆ มีบริการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง APPLICATION

ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ
2. นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ รองประธานกรรมการ

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #31-01 International Plaza, Singapore 079903 ดำเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project Management And Engineering Consulting Services & Products ทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 ดอลล่าสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ
3. Mr. Harry Tan กรรมการ

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ร้อยละ 49 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ35 และบริษัท คอนเทค เทรดดิ้ง จำกัด ร้อยละ 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในสำหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระทุนจดทะเบียนจำนวน 2,449,980 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายลิม ไชมูน กรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี จิรังบุลกุล กรรมการ
4. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ
5. นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์ กรรมการ
6. นายคุณยศ บุญเพิ่ม กรรมการ

ต่อมา PPS ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SMT เพิ่มเติม จํานวน 112,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียนของ SMT) จาก บริษัท คอนเทค เทรดดิง้ จํากดั ซงึ่ เป็นนิติบุคคลไทยที่ไม่เป็นผู้เกี่ยวโยงกันกับ PPS จนทําให้ PPS มีสัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน SMT รวม 51% โดยใช้เงินลงทุน 1,300,000 บาท มีผลให้บริษัท สวอน แอนด์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ PPS

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 ตามลำดับ PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า จำนวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งนี้ บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2561