ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน


ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของตน เป็นไปตามแผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด ให้บริการงานออกแบบงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบการ งานสำรวจปริมาณงานและราคา (QUANTITY SURVEY) งาน BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) การบริการด้านเทคนิค (TECHNICAL SUPPORT) งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัดให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทำ Media สื่อโฆษณาบริการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง และอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ให้บริการ Provision of Project Management And Engineering Consulting Services & Products.

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จำกัดประกอบธุรกิจ ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์สำหรับการลงทุน

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัน (PPSOW)เดิมชื่อ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด (PPSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSOW มีคณะกรรมการ จำนวน 7 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
3. นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการ
4. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ
5. นายจูลิโอ ดิคาร์ลี่ กรรมการ
6. นายอันวา โมฮาเหม็ด กรรมการ
7. นายเคลวิน โคะ กรรมการ

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด (PPSI) เดิมชื่อ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดทำรายการและอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

ปัจจุบัน PPSI มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PPSI โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ
2. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการ
3. นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ กรรมการ

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #31-01 International Plaza, Singapore 079903 ดำเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project Management And Engineering Consulting Services & Products ทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 ดอลล่าสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ
3. Mr. Harry Tan กรรมการ

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด (SPP) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยั เมืองอัจฉริยะ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 60 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด SPP มีคณะกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการ
3. นายศกยง พัฒนเวคิน กรรมการ
4. นายวินัย พันนาดี กรรมการ
5. นายธีรชัย คล้ายสีทอง กรรมการ

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 49 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 35 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในสำหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายลิม ไชมูน กรรมการ
3. นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์ กรรมการ
4. นายคุณยศ บุญเพิ่ม กรรมการ

บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่าง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 33.33 บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.34 บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้าน ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์สำหรับการลงทุน ทั้งนี้บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เวโลพาร์ค จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายชลเดช เขมะรัตนา กรรมการ
2. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการ

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 ตามลำดับ PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า จำนวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งนี้ บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2562