นโยบายต่างๆ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
ช้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ข้อบังคับบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แนวทางปฎิบัติและนโยบายในการควบคุมการปฎิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัท
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
แผนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
นโยบายด้านภาษีอากร
นโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์