กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2556

ปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS มีการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Social Corporate Responsibility - CSR ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคมในภาพรวม โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบริษัทฯ ในธุรกิจให้บริการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร รวมทั้งวิศวกรผู้ชำนาญงานของบริษัทฯ ในการตอบแทนสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างสำนึกในการตอบแทนสังคมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสาธารณะ (CSR in Process) นอกเหนือไปจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายนอกที่ทำกันเป็นประจำ (CSR after Process)

เผยแพร่ความรู้ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากร ผู้สอน ผู้บรรยาย เพื่ออบรม ให้ความรู้ และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยตรงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมได้ด้วย โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการจัดอบรมกว่า 20 หัวข้อ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถติดตามเทปบันทึกการฝึกอบรมย้อนหลังได้ฟรีทาง www.youtube.com/PPSIC1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวไอลดา โทร. 0 2718 2785 ต่อ 110

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารบางท่าน ได้เข้ารับตำแหน่งทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง ได้แก่นายประสงค์ ธาราไชย รับตำแหน่งเป็นอุปนายก มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อุปนายกสภาวิศวกร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนนายธีรธร ธาราไชย เข้าดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการวิศวกรสีขาว

โครงการวิศวกรสีขาว เป็นอีกโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งโครงการนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโครงการ Whistleblow ที่เปิดโอกาสให้ผู้พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของพนักงานในองค์กร สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยตรงและหลายช่องทาง ในส่วนการร้องเรียนความผิดของผู้บริหาร สามารถร้องเรียนผ่านทางกรรมการอิสระ เพื่อให้เกิดภาพของวิศวกรสีขาว ซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่ดำเนินงานอย่างมืออาชีพและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมที่ดี

บริจาคเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่หลายหน่วยงาน ได้แก่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าว นำมาจากการร่วมกิจกรรมในบริษัทฯ และกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล และมอบเงินให้กับมูลนิธิ ไอแคร์ประเทศไทย จำนวน 20,000 บาท

PPS Spirit เพิ่มพลังจิตอาสา

บริษัทฯ มีการรณรงค์ภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด PPS Spirit เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

17 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนรายการ Standard Chartered Bangkok Marathon 2013 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงาน โดยยึดแนวทางที่เป็นหัวใจหลักในการทำกิจกรรมที่ว่า " Doing Well By Doing Good - ทำได้ดีด้วยการทำสิ่งดีดี "

15 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงพลังและรณรงค์ การต่อต้านทุจริต "เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง" ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลังและเจตนารมณ์ครั้งสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ กิจกรรมนี้ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในองค์กร ที่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมมิตรภาพในหมู่พนักงานโดยทำต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้แก่ จัดงานทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 26 ปี ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 จัดกิจกรรม Team Building ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานในองค์กร ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลทางด่วนสัมพันธ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระหว่างวันที่ 5-22 พฤศจิกายน 2556 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเชื่อมมิตรภาพภายในองค์กร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 พร้อมกับจัดงานแจกเหรียญกับโล่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้เกียรติพนักงานที่ทำสิ่งดีดีภายใต้นิยามว่า "วิศวกรที่ดี วิศวกรสีขาว"

กิจกรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นผู้ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งสิ้น และในปี 2557 ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป