ตลอดระยะเวลา 28 ปี บนเส้นทางธุรกิจ สิ่งที่ PPS ได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การเป็น “วิศวกรที่ดี” ที่ดำ เนินงานด้วยความเชี่ยวชาญและมาตรฐานระดับสากล และ ปฏิบัติงานอยู่บนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งเน้นการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง เป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า PPS เป็นผู้จุดประกายและริเริ่มการเป็นต้นแบบของ “วิศวกรที่ดี” โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กร ผู้ร่วมงานในโครงการ และขยายผลออกไปสู่ ชุมชนและสังคมภายนอก

เผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคม

PPS มีจิตมุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเพื่อสังคม โดยพยายามเผยแพร่ความรู้ที่สั่งสม มาทั้งหมดกลับคืนสู่สังคมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้เติบโตเคียงคู่กันไปกับ PPS อย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายๆ ช่องทาง อาทิ

โครงการฝึกงานกับ PPS

ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงาน กับ PPS เพื่อให้ได้รับการปลูกฝังและปูรากฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ “วิศวกรที่ดี” และมีโอกาสได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนได้สัมผัสถึงประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญของ PPS ซึ่งโครงการนี้ PPS ถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

โครงการเด็กในวันนี้ คือ วิศวกรที่ดีในอนาคต

เป็นโครงการที่พนักงานของ PPS ริเริ่มช่วย เหลือชุมชนด้วยตัวเอง โดยได้รับการสนับสนุนด้าน งบประมาณอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อ สร้าง Backdrop และซื้อขนมแจกเด็กๆ ที่อยู่ใน ชุมชนและละแวกใกล้เคียงกับโครงการในวันเด็ก ซึ่ง โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลสำ เร็จที่เด่นชัดของ การพยายามจุดประกายให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ดี” ว่ามีการกระจายออกสู่ภายนอกองค์กรเหมือน เป็นการสร้าง “เครือข่ายของวิศวกรที่ดี” ขนาดย่อมและเริ่มมีการหมุนวนเป็นวัฏจักร อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการ เปิดโอกาสให้พนักงานของ PPS ได้มีโอกาสเรียนรู้ ในการช่วยเหลือสังคมด้วย

PPS Training Center

แต่เดิมนั้น PPS ได้จัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมขององค์กรขึ้นเพื่อเป็นหน่วย งานหลักในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นกำ ลังสำ คัญในการ ดำ เนินธุรกิจให้ประสบผลสำ เร็จ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา PPS ได้ยกระดับ PPS Training Center ให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) โดยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ส่งผลให้ PPS สามารถออกวุฒิบัตร (Certificate) เพื่อรับรองกิจกรรมและจำ นวน หน่วยพัฒนา PDU (Professional Development Unit) ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม กับ PPS ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งหน่วยพัฒนา (PDU) นี้ สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้

สมทบทุนบริจาคให้มูลนิธิ “ช่วยนักเรียนที่ ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมป์”

เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและ เพิ่มช่องทางให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิ “ช่วย นักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมป์” โดย ในปี 2557 มียอดบริจาคจากพนักงานและผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,031.00 บาท

สมทบทุนบริจาคให้โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบสาธาณูปโภคขั้น พื้นฐานของประเทศ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมชุมชน และสังคมด้านสุขภาพและชีวอนามัย โดย PPS ได้ จัดสรรงบประมาณจำ นวนหนึ่งขึ้น เพื่อบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริษัท เป็น ผู้มอบเงินจำ นวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (อาคารรักษาพยาบาล รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)