ผลงานที่ดีจะเกิดจากความสัมพันธ์ของคนที่ดี PPS ตระหนักถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน เริ่มจากพนักงานของ PPS เอง ไปถึงผู้รับเหมา ผู้จัดวัสดุก่อสร้าง คนงาน และทุกๆ คนที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงครอบครัวของพวกเขาเหล่านี้ จะต้องได้รับการดูแลอย่างดี เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในคุณค่าของการเป็นมนุษย์ของพวกเขา รวมถึงการให้ความรู้ การพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องวิชาการและในเรื่องคุณธรรม โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า "วิศวะกรที่ดี" และพยายามอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ความเป็นตัวตนของ PPS ออกไปให้กับสังคม เพื่อที่จะทำให้สังคมรอบๆ เราดีขึ้น ขยายไปสู่สังคมที่ดีขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นวงขยาย

Animation "เกร็ดความรู้กับลุงพี"

การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแนวใหม่ ผ่านเรื่องราวน่ารู้ของ 2 ตัวการ์ตูนผู้น่ารัก คือ Mr.Mole และ ลุงพี ที่จะต้องมาพัวพันและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา PPS ได้ผลิต Animation "เกร็ดความรู้กับลุงพี" กว่า 30 ตอน เผยแพร่ผ่านทาง Youtube ช่อง Changmuns Channel และ facebook.com/whiteengineer นอกจากนี้ทางไทนรัฐวีทีได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ทางช่างทั่วไปแก่เยาวชน Animation "เกร็ดความรู้กับลุงพี" จึงได้ออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 HD ทุกวันเสาร์ช่วงเวลา 8.00-8.30 น.

ช่างมันส์ Blog

แหล่งรวมสาระและความรู้เกี่ยวกับงานช่าง, งานวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเขียนผ่านบทความเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป และเผยแพร่ผ่านทาง changmuns.blogspot.com และ https://www.facebook.com/changmuns

ช่างมันส์ Radio

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและทำงานเพื่อจิตสาธารณะ PPS ร่วมกับ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว จัดรายการพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่าง, สถาปัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา มาให้ความรู้ ในเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่าง แบบง่ายๆ รวมทั้งเปิดสายตอบคำถามจากผู้ฟังทางบ้านที่เป็นประชาชนทั่วไป โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ ร่วมช่วยตอบคำถามและจัดรายการ โดยรายการออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. ทาง FM 106 MHz

การจัดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก

PPS ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯจึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ "PPS Training Center" เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถออกวุฒิบัตร(Certificate) เพื่อรับรองกิจกรรมและจำนวนหน่วยพัฒนา PDU (Professional Development Unit) ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมกับบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก ซึ่งหน่วยความรู้ (PDU) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ ซึ่งในปี 2558 ไม่เพียงแต่บุคลากรภายในเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรอบรมที่ได้รับการรับรองหน่วย PDU ยังมีบุคลากรภายนอกจำนวนไม่น้อยที่ได้ให้ความสนใจและได้เข้าร่วมฝึกอบรม และนอกจากนั้น PPS ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอก ให้ไปทำการอบรมให้กับพนักงานของหน่วยงานเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมให้กับ กฟผ, Omegaworldclass, บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด และ PPS ยังได้รับเกียรติจากสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อสอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านสัญญาสากล (FIDIC) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 8

PPS เป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เริ่มจากการ วางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้ ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดที่สุด และทดสอบการรับน้ำหนักของโครงสร้างจนถึงภาวะวิบัติ โดยจะทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริง สภาวะวิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 28 ทีม

โครงการประกวดวาดภาพ Storyboard "เกร็ดความรู้กับลุงพี"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถมาร่วมพัฒนาสร้างสรรค์สังคม และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา PPS จึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ Storyboard "เกร็ดความรู้กับลุงพี" ขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา PPS ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น จัดการแข่งขันจำนวน 2 ตอน คือ "วิธีเลือกยางรถยนต์" กับ "ควันขาวควันดำของยางรถยนต์ต่างกันอย่างไร" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

สมทบทุนบริจาคให้ "มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์"

PPS ร่วมสมทบทุนจาค จำนวนเงิน 300,000 บาท ให้ มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยโครงการนี้ PPS ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้าง และบริหารโครงการมาตั้งแต่ต้น โครงการนี้เป็นการสร้างพระพุทธรูปสำริดปางขอฝนองค์ใหญ่ ที่สูงถึง 32 เมตร ที่มีความน่าถึงทางด้านงานวิศวกรรม และในพื้นที่ยังมีอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของโครงการก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้ที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางงานวิศวกรรมของประเทศไทย

ร่วมสนับสนุน "มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย"

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยเป็นองค์การการกุศลที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยเสริมสร้างพลังเยาวชน และอนุเคราะห์คนด้อนโอกาส และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ PPS จึงได้สนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิ เพื่อให้มูลนิธิสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

โครงการปันน้ำใจช่วยภัยหนาว

โครงการนี้เป็นการร่วมบริจาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ส่วนตัว และเงินบริจาค จากพนักงานและผู้บริหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวชนเผ่าตองเหลือง มลาบุรี ณ อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยพนักงานของ PPS เพื่อแบ่งปันและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และงให้เห็นถึงผลสำเร็จของ PPS ในการจุดประการวิศวกรให้เป็น "วิศวกรที่ดี"