นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2558-2560

รายการ รอบผลการดำเนินงานปี
2558 ปีที่ผ่านมา 2559 ปีที่ผ่านมา 2560 ปีที่นำเสนอ
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4.23 32.87 49.39
เงินปันผลจ่าย 22.24 28.31 31.91
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1 554.75 90.68 68.05

หมายเหตุ : /1 - คำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย