นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2557-2559

รายการ รอบผลการดำเนินงานปี
2557 ปีที่ผ่านมา 2558 ปีที่ผ่านมา 2559 ปีที่นำเสนอ
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16.27 4.23 32.87
เงินปันผลจ่าย 12.00 22.24 28.31
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1 78.59 554.75 90.68

หมายเหตุ : /1 - คำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย