คณะกรรมการบริหาร

 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
 4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555)
 5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

 1. กรรมการผู้จัดการ
 2. รองกรรมการผู้จัดการ
 3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและพัฒนาองค์กร
 5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

Under Construction