ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

เลขทะเบียนบริษัท 0107555000147
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2718-2785-9
โทรสาร 0-2300-5545-6
เว็บไซต์ (URL) www.pps.co.th
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้คำ ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการ สำหรับงานก่อสร้าง อาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความ ชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400 ล้านหุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้น 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
ทุนชำระแล้ว จำนวนเงิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)