คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

  • ประวัติ
  • รายงาน
 

รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอีก 6 ท่าน

คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) และหน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD) ตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

ในปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน มีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมทั้ง การศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาขององค์กร เพื่อสนองตอบหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบการทำงานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

  1. พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร โดยเพิ่มให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนนโยบายการทำงาน และกำหนดเป้าหมายของความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร
  2. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเอกสารระบบคุณภาพในฉบับเดิม ISO 9001 : 2008 ให้เป็น ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และธำรงรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ
  3. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD) คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล และรวบรวมข้อมูลจากการทำงานภายในองค์กรจากส่วนกลางและส่วนโครงการ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากภายนอกองค์กร เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ โดยผ่านระบบสารสนเทศที่ดูแลโดยฝ่ายสารสนเทศ ตลอดจนการนำมาข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การทำงานด้านการสำรวจปริมาณ (Quality Surveyor) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรในอนาคต

จากแผนการดำเนินงานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจน มั่นคง และเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ)
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน