ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555

ถัดไป >

10 มกราคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ PPS เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561
04 มกราคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PPS-W1 (F53-5)
25 ธันวาคม 2560 แจ้งวันหยุดของบริษัทประจำปี 2561
29 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของ PPS-W1
13 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
25 ตุลาคม 2560 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 ตุลาคม 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด)
12 ตุลาคม 2560 แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
12 ตุลาคม 2560 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
25 กันยายน 2560 แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 3 ("EJIP 3") จากสำนักงาน ก.ล.ต.
05 กันยายน 2560 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
11 สิงหาคม 2560 แจ้งรายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 3 (EJIP 3)
10 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)
10 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (แก้ไขลำดับข้อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
25 กรกฎาคม 2560 จดหมายรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจาก PPS-W1 as at 30 June 2017

ถัดไป >