ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555

ถัดไป >

14 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (การจ่ายปันผลเป็นเงินสด, การแต่งตั้งกรรมการใหม่, กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (การจ่ายปันผลเป็นเงินสด, การแต่งตั้งกรรมการใหม่, กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
28 มกราคม 2562 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพ PPS-W1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2562
17 ธันวาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ PPS เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PPS-W1 (F53-5)
13 พฤศจิกายน 2561 การเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PPS-W1
12 ตุลาคม 2561 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
09 ตุลาคม 2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PPS-W1
05 ตุลาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PPS-W1 (แก้ไข)

ถัดไป >