ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555

ถัดไป >

28 มกราคม 2562 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพ PPS-W1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2562
17 ธันวาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ PPS เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PPS-W1 (F53-5)
13 พฤศจิกายน 2561 การเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PPS-W1
12 ตุลาคม 2561 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
09 ตุลาคม 2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PPS-W1
05 ตุลาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PPS-W1 (แก้ไข)
05 ตุลาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PPS-W1
21 กันยายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (แก้ไข)
20 กันยายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
20 สิงหาคม 2561 การไม่ปรับสิทธิของ PPS-W1
10 สิงหาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
10 สิงหาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ถัดไป >