ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555

ถัดไป >

21 กันยายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (แก้ไข)
20 กันยายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
20 สิงหาคม 2561 การไม่ปรับสิทธิของ PPS-W1
10 สิงหาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
10 สิงหาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
07 สิงหาคม 2561 รายงานความคืบหน้าการลงทุนในบริษัทร่วมของธุรกิจการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
24 กรกฎาคม 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพ PPS-W1 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
09 กรกฎาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ PPS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
03 กรกฎาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PPS-W1 (F53-5)
24 พฤษภาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของ PPS-W1
16 พฤษภาคม 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
04 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 พฤษภาคม 2561 การไม่ปรับสิทธิของ PPS-W1
02 พฤษภาคม 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)

ถัดไป >