คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน

 1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
 2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
 3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็น ระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
 5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทน ดำเนินการ ดังนี้

 1. ในการปฎิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็น ส่วนใหญ่
 2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
 3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
 5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ และ นางวรภรณ์ ชาวนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

 1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยยึดถือกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ
 2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ การเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ


(นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน