การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

พนักงาน ถือเป็นรากฐานอันสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น PPS จึงเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ระดับอย่างเท่าเทียมเสมอมา ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องแนวคิด มุมมอง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจำกัดหรือเป็นปัจจัยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ แต่ประการใด เช่น การจ้างงานพนักงานใหม่ การปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายโบนัส เป็นต้น โดย PPS จะพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผลงาน ความรู้ และความสามารถของพนักงานเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัทตามแนวทาง Whistleblower Policy ซึ่งเป็นนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ทางเวปไซต์ whistleblow@pps.co.th ซึ่งปี 2559 พบว่า PPS ไม่มีข้อร้องเรียนตาม Whistleblower System แต่อย่างใด