คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 

No. รายนาม ตำแหน่ง
1. นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
3. นายโอภาศ สกุลศิริกมล กรรมการ
4. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ กรรมการ
5. นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์ กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
 2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
 4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
 6. สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของสำนักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี หรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรง ตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และในสภาวการณ์ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจยังถือเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม กำกับดูแล กำหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 1. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจำปี 2560
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 2. ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามการดำเนินการธุรกิจในปีนี้ อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง แนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
 4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ ก็ได้กำหนดให้ต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้วย
 5. การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน(นายกมล วิริยโชค)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง