การประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Enclosures
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
รายงานประจำปี 2561
รายงานแห่งความยั่งยืน 2561
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม)
ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
Enclosures
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
รายงานประจำปี 2560
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ฉบับเต็ม)
ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Enclosures
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
รายงานประจำปี 2559
รายงานแห่งความยั่งยืน 2559
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
รายละเอียดคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับเต็ม)
ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
Enclosures
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
รายงานประจำปี 2558
รายงานแห่งความยั่งยืน 2558
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPS-W1)
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับเต็ม)
ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้หุ้น ประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่แนบมาด้วย
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
รายงานประจำปี 2557
รายงานแห่งความยั่งยืน 2557
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและการกำหนดอำนาจกรรมการ
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับเต็ม)
ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้หุ้น ประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สิ่งที่แนบมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
รายงานประจำปี 2556
ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2555 และปี 2556
ตารางค่าตอบแทนกรรมการ
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ตารางค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่ของสถานที่ประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ฉบับเต็ม)
ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้หุ้น ประจำปี 2556
แบบฟอร์มการใช้สิทธิ์เพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
สิ่งที่แนบมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556
รายงานประจำปี 2555
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่ของสถานที่ประชุม