โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.  นายประสงค์ ธาราไชย 71,380,260 14.01
2.  นายธีรธร ธาราไชย 70,131,875 13.76
3.  นายพงศ์ธร ธาราไชย 68,571,415 13.46
4.  นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 30,000,000 5.89
5.  นายชาย มโนภาส 11,280,000 2.21
6.  นายธัช ธงภักดิ์ 10,211,875 2.002
7.  นางเรวดี ธาราไชย 10,080,000 1.98
8.  นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 8,276,035 1.62
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,239,201 1.62
10.  นายนรา พงษ์วิรัชไชย 6,700,000 1.31
11.  นายทักษิณ ตันติไพจิตร 5,771,680 1.13
12. นายพรชัย ศรีเจริญลำซำ 3,700,000 0.73
13. นายสมพงษ์ รัตนพงศ์อำไพ 3,250,000 0.64
14. นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม 3,000,000 0.59
15. MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI 3,000,000 0.59
16. นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์ 2,725,000 0.53
17. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ 2,720,200 0.53