โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 105,135,539 13.18
2. นายประสงค์ ธาราไชย 96,956,312 12.15
3. นายธีรธร ธาราไชย 87,441,559 10.96
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,602,095 6.59
5. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 30,300,000 3.80
6. นายทักษิณ ตันติไพจิตร 25,363,804 3.18
7. นายชาย มโนภาส 16,800,000 2.11
8. นายนรา พงษ์วิรัชไชย 16,510,000 2.07
9. นายธัช ธงภักดิ์ 12,305,836 1.54
10. น.ส.สุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.54
11. นางเรวดี ธาราไชย 12,096,000 1.52
12. นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์ 12,012,200 1.51
13. NOMURA PB NOMINEES LTD. 10,458,700 1.31
14. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 8,262,912 1.04
15. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 7,093,800 0.89
16. นายภูวเดช สวัสดี 6,639,000 0.83
17. นายศุภการ เตชัสอนันต์ 6,600,000 0.83
18. นายเชษฐ เหมือนส้ม 5,515,000 0.69
19. นายยรรยง ธรรมธัชอารี 5,000,000 0.63
20. นายสมพงษ์ รัตนพงศ์อำไพ 4,680,000 0.59
21. นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม 4,400,000 0.55
22. น.ส.วรพรรณ ธนังธีรพงษ์ 4,000,000 0.50