วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใฝ่หาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการความโปร่งใส อาศัยนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 • รักษาอัตราการทำกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
 • พัฒนากระบวนการทำงานผ่านนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ค่านิยม (Value)

 • บริการดีและรวดเร็ว คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ
 • มุ่งมั่น กล้าแกร่งทั้งกายและใจ
 • สามัคคี ทำงานเป็นทีม
 • ซื่อสัตย์ มีวินัย สัมมาคารวะ และจรรยาบรรณ
 • คิดสร้างสรรค์ พูดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้ตลอดชีวิต
 • พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
 • กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 • มีทัศนคติที่ดี 

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

 • เลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 • ควบคุมต้นทุน คุณภาพ และเวลา ส่งมอบงานให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • สร้างเครือข่าย ขยายตลาดในการหาช่องทางการลงทุน และธุรกิจใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาบริหารจัดการองค์ความรู้

เป้าหมายระยะยาว

 • สร้างรายได้ที่ดีเติบโตต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการลงทุนและธุรกิจที่หลากหลาย
 • เป็นบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ภายในปี พ.ศ.2580
 • มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560